Giải quyết tranh chấp trên đất khai hoang

Giải quyết tranh chấp trên đất khai hoang

Đất có tên trong sổ địa chính có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Đất có tên trong sổ địa chính có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Thẩm quyền cho thuê đất, thu hồi đất theo quy định của pháp luật

Thẩm quyền cho thuê đất, thu hồi đất theo quy định của pháp luật

Có phải chặt tán cây khi tán cây ngả sang đất hàng xóm ?

Có phải chặt tán cây khi tán cây ngả sang đất hàng xóm ?

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất