Cổ đông phổ thông có được phép rút vốn khỏi công ty cổ phần?

08/08/2016 09:28

Cổ đông phổ thông có được phép rút vốn khỏi công ty cổ phần?

Công ty tôi là một công ty cổ phần, tôi đã mua 1.000 cổ phần phổ thông của công ty. Nay tôi đã nghỉ hưu và không muốn giữ cổ phần của công ty nữa. Tôi có thể rút vốn ra khỏi công ty được không và phải làm như thế nào?

Người gửi: HL (Hà Nội)

Cổ đông phổ thông có được phép rút vốn khỏi công ty cổ phần?

 

( Ảnh minh họa:Internet) 
Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi 1900 6589

 

Luật sư tư vấn:
Xin chào bác! Cám ơn bác đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bác, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bác như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp năm 2014

2/ Cổ đông phổ thông có được phép rút vốn khỏi công ty cổ phần?

Bác hiện đang nắm giữ 1000 cổ phần phổ thông của công ty vậy nên bác là cổ đông phổ thông của công ty.

Khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2014 về Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông quy định như sau:

“1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.”

Theo quy định trên, bác chỉ được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông khi được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Điều 129 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông như sau:

“1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.”

Do đó, nếu bác biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty thì bác có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Ngoài ra, khoản 1, 2 Điều 126 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về việc chuyển nhượng cổ phần như sau:

“1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.”

Theo quy định trên, nếu như trong điều lệ công ty của bác không có quy định hạn chế chuyển nhượng hoặc có hạn chế nhưng không nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần phổ thông thì bác có thể được tự do chuyển nhượng số cổ phần của mình.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về Cổ đông phổ thông có được phép rút vốn khỏi công ty cổ phần? Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.