Luật viên chức 2010

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012

Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017)

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2017

Luật Doanh nghiệp năm2014

Hiệu lực thi hành 0/7/2015

Luật nhà ở năm 2014

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ Luật Dân sự 2015

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Luật Hôn nhân & Gia đình 2014

Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ luật Lao động 2012

Chú ý: Một số điều của Bộ luật Lao động 2012 đã bị bãi bỏ bởi Điều 516 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015