21 LUẬT/ BỘ LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2018

Các Luật và Bộ luật có hiệu lực thi hành từ năm 2018

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016

Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016

Luật Thống kê năm 2015

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

Luật Khí tượng thủy văn năm 2015

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016

Luật Trưng cầu ý dân năm 2015

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016

Luật tố tụng hành chính năm 2015

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016

Luật Điều ước Quốc tế năm 2016

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016