Bộ luật Dân sự 2015

Bộ Luật Dân sự 2015

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Luật Hôn nhân & Gia đình 2014

Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ luật Lao động 2012

Chú ý: Một số điều của Bộ luật Lao động 2012 đã bị bãi bỏ bởi Điều 516 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015